Technik BOZP - bezpečnosť práce (BOZP)

Zaoberáme sa komplexným zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). V rámci BOZP prevádzame identifikáciu a hodnotenie pracovných rizík, kategorizáciu prác, školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov, spracovanie dokumentácie BOZP, kontroly a previerky bezpečnosti práce, riešenie pracovných úrazov a ďalších činností v BOZP v súlade s platnými legislatívnymi a normatívnymi predpismi.


 • Identifikácia a hodnotenie pracovných rizík
 • Vykonávanie kontroly pracovísk z hľadiska BOZP
 • Vykonávanie previerok BOZP
 • Odborné poradenstvo v BOZP
 • Poradenstvo v oblasti pracovno právnych vzťahov z hľadiska BOZP
 • Vstupné školenia zamestnancov BOZP
 • Periodická školenia zamestnancov BOZP
 • Periodická školenia vedúcich zamestnancov BOZP
 • Spracovanie dokumentácie BOZP
 • Návrhy poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)
 • Vyšetrovanie pracovných úrazov, spracovanie podkladov pre odškodnenie pracovných úrazov a chorôb z povolania
 • Poradenstvo v oblasti zdravotnej spôsobilosti zamestnancov
 • Konzultácie pri výbere závodnej preventívnej služby
 • Rokovania s orgánmi štátneho odborného dozoru
 • Sledovanie novo vydaných zákonov, vyhlášok, technických noriem a iných zmien v oblasti BOZP
 • Koordinátor BOZP