Pracovná zdravotná služba

Poskytujeme služby, ktorých cieľom je zlepšovať parametre pracovného prostredia, čo v konečnom dôsledku vedie k skvalitneniu života zamestnancov, znižovaniu ekonomických nákladov zamestnávateľa a zvyšovaniu efektivity práce.


 
  • audity o problematike pracovného prostredia
  • vypracovanie posudkov o riziku s kategorizáciou prác zamestnancov
  • vypracovanie a aktualizaciu dokumentácie a interných smerníc
  • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia vrátane ich merania
  • hodnotenie a kategorizácia rizík
  • školenia vrátane školení o poskytovaní predlekárskej prvej pomoci
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov, posudkov o riziku, traumatologického plánu
  • poradenstvo pri zavádzaní nových technológií
  • zastupovanie pred orgánmi verejného zdravotníctva
  • zabezpečovanie preventívnych lekárskych prehliadok v súvislosti s prácou