Koordinátor BOZP

V rámci koordinácie na stavenisku budeme podporovať a udržiavať aktívny prístup k bezpečnosti práce a  budovať povedomie a kultúru BOZP.

 • Koordinátor BOZP bude priamo spolupracovať a podporovať  manažérsky tím pri zabezpečení zvládnutia pracovnej sily, koordinovať  bezpečnostné školenia, kontrolovať a priebežne hodnotiť riziká stavby, upozorňovať na nebezpečenstvo a dohliadať na realizáciu nápravných opatrení.

 • Fáza prípravy projektu

 • vypracovaním Plánu BOZP resp. Integrovaného plánu BOZP posúdením kvality systému BOZP pri výbere dodávateľov prác koordináciou a zabezpečením administratívnych a technických prostriedkov legislatívne vyžadovaných pre zahájenie stavby spolupodieľaním sa na vypracovaní, resp. schvaľovaní technologických postupov a dokumentácie, ktorú dokážeme spracovať/ prekladať i do bilingválnej formy 
 • Vo fáze realizácie diela koordinátor bezpečnosti vykonáva

 • koordináciu aktivít jednotlivých zhotoviteľov prostredníctvom pravidelných porád s ich zástupcami pre BOZP   
 • vedie kontinuálnu evidenciu koordinačných porád     
 • na týždennej báze aktualizáciu harmonogramu plánovaných prác, identifikuje a eliminuje prípadné interakcie aktivít dodávateľov vzájomne ohrozujúce ich bezpečnosť a spolu s manažmentom projektu konzultuje a koordinuje ich výkon·       
 • vypracovanie systému kontrolydodržiavania zásad BOZP na stavenisku a zabezpečuje jej výkon·       
 • kontrolu plnenia aktuálnosti legislatívnych požiadaviek dodávateľov na výkon pracovných činností vyžadujúcich osvedčenie/ oprávnenie·       
 • vedie evidenciu VTZ (vyhradené technické zariadenia) na stavenisku, sleduje aktuálnosť revízií apri kontrolnej činnosti aj fyzický stav zariadení·      
 • vedie evidenciu lešení ich kontrolu pred uvedením do činnosti, počas prevádzky, ich správne značenie a používanie·       
 • evidenciu zistených závad, návrh opatrení na ich odstránenie a spätný monitoring·     
 • v prípade požiadavky vedie evidenciu produkovaných odpadov, spravuje skladové hospodárstvo a manipuláciu nebezpečných látok·      
 • zastupovanie klientov pri styku s kontrolnými orgánmi  komunikáciu slovom aj písmom v anglickom jazyku